logo

Vice-Principal

VICE-PRINCIPAL : Dr. T. VENKATESAN
Dr. V. S. NARASIMHAN 1977 - 1991
Dr. V. S. NARASIMHAN 1992 - 1996
Prof. A. MANI 1996 - 1998
Dr. S. V. SHANMUGASUNDARAM 1998 - 2001
Dr. R. ILANGO 2001 - 2010
Prof. R.JAYABALAN 2010 - 2013
Dr. S. RAJA 2013 - 2017
Dr. T. VENKATESAN 2017 -