logo

SECRETARY : SWAMI VEDANANDA
Swami Poornananda 1971 – 1973
Swami Santhananda 1973 – 1977
Sri. K. Ramamoorthi 1977 – 1986
Swami Guhananda 1986 – 1994
Swami Sadananda 1994 – 2006
Swami Divyananda 2006 – 2009
Swami Aramananda 2009 – 2013
Swami Niyamananda 2013 – 2017
Swami Vedananda 2018 –