logo

Secretary

SECRETARY : SWAMI VEDANANDA
SWAMI  POORNANANDA 1971- 1973
SWAMI  SANTHANANDA 1973 - 1977
Prof. K. RAMAMURTHI 1977 - 1986
SWAMI  GUHANANDA 1986 - 1994
SWAMI  SADANANDA 1994 - 2006
SWAMI  DIVYANANDA 2006 - 2009
SWAMI  PARAMANANDA 2009 - 2013
SWAMI NIYAMANANDA 2013 - 2017
SWAMI VEDANANDA 2018 -