logo

PRINCIPAL : Dr.T.VENKATESAN
Sri. C. Ramasamy 1971 – 1974
Sri. K. Ramamoorthi 1974 – 1977
Dr. K. Subrahmanyam 1977 – 1991
Dr. V. S. Narasimhan 1991 – 1992
Dr. K. Subrahmanyam 1992 – 2001
Dr. R. Vanniarajan 2001 – 2010
Dr. B. Ramamoorthy 2010 – 2017
Dr. S. Raja 2017 – 2018
Dr.T.Venkatesan 2018 –